Mosima Phakane o thopa sefoka

SEKHUKHUNE

Aforika-Borwa bjalo ka naga ya moswananoši, ka mehla le matšatši e tloga e gatelela taba ya go godišwa ga sešego sa maleme a pelego. Gare ga maleme a lesometee ao re ikgantšhago ka wona mehla le matšatši. Go ipontšha gore naga e leka ka mešegofela go ka phethagatša toro ye ya go šomiša maleme a pelego. Mmušo wa naga gammogo le kgoro ya thuto, go ile gwa ba le tšhišinyo ya gore baithuti kudu ba mphato wa fasana, ba tla fiwa monyetla wa go šomiša maleme a pelego go matlafatša dithuto tša bona. Go thoma ka Dipalo, Histori, Saense le tše dingwe. Efela seo ga lehono e sa le pitša yeo e hlokago mohlatlegi.

Mosima Phakane (22), ke morwedi wa Maphuruma le Noko Phakane. Go tšwa Kordon, GaMatlala. Mosima, ke mongwadi le sereti seo se šomišago leleme la Sepedi (Sesotho sa Lebowa) go hlagiša maikutlo a sona. Le ge mengwaga ya gagwe e sa tlale sa mmagoja seatla, efela seo go morwedi wa Phakane e tloga e le pheko ya go hlokišwa šedi. “ke thomile ke ngwala fela ka Seisemane, eupša ka lemoga bohlokwa bja go šomiša leleme la letswele go tšweletša maikutlo. Ka tlhahlo ya morutiši Ace Manakana” – a realo. Bontši bja baswa ba gopola gore go hlagiša maikutlo ke go roriša maleme a Bodikela fela. Ga bjalo Mosima o ithutela tša mahlale (Civil Engineering) Yunibesithi ya Witwatersrand. “gago lehumo le legolo ge e se fela go ipobola ka leleme la matutu”

Phadišano ya Avbob-Poetry yeo e sa le e letša lepatata marega a fetilego, e ile ya re go tšhuma mphato lenyaga, ya ba ge go e swa keketane go šala molora. Nkga ya re go ja nkgaoane, ya ba ge direti di gata tala e bola di lebantše Tshwane go amogela dipoelo tša bona. E le semphete ke go fete, gona fao morwedi wa Phakane a rwešwa dipataka. Ka lehlakoreng la direto tša Sepedi.

Mosima o kgonne go tšwelela gare ga makgolo a direto tšeo di bego di tsenetše phadišano, ka sereto sa gagwe sa go garoša matswalo: Khutša. Sona se otlolla mašošo le mašaedi ao a farafarilego malapa a mantši. Tshwarompe ya batšofe, gantši ka lebaka la gore tshipi e llwe ke mohlwa – ditlogolo di ikabela mašeleng a bona a mphiwafela ntle le tumelelano ya beng. Sereto sa gagwe se a makatša gore se hloga kgopolong ya mofsa wa go lekana le yo morwedi wa Noko le Maphuruma. Se tloga se hupile dikhupamarama tšeo bontši bja malapa ba di dutšego ka a mabedi! Setsopolwa sa go tšwa go: Khutša.

 

“Ba bona o kgekotše, ba go šebetša ka meetse le letswai, Bona ba ruthula dikgotho,  Ka tšhelete ya gago ya motente  Khutša mokgekolo o di bone” . Mosima Phakane (Khutša) – Sefoka sa pele Moses Seletisha (Mahlodi) – Sefoka sa bobedi Mokgetši Glory Tladi (Ditebogo di kae?) – Sefoka sa boraro

Thapelo Motseo

COMPANY BACKGROUND Sekhukhune Times was founded in 2015 for the purpose of providing Sekhukhune community and businesses with quality news. The business is operated within the Sekhukhune district municipality which consist of four municipality namely Fetakgomo Tubatse Local Municipality, Ephraim Mogale Local Municipality, Makhuduthamaga Local Municipality and Elias Motsoaledi Local Municipality . Sekhukhune Times help the readers to become aware of their surroundings from social life, to the news happening in the community and also not forgetting what’s happening on the outside world’ it brings you all the news in a convenient and simple language that community can understand and It is released every Thursday and distributed through various mine, shops, , pubiic institutions and in schools. Complimentary copies are distributed to advertisers. The publication is also available online www.sekhukhunetimes.co.za Sekhukhune Times bring you all the news you need to know about the community, events coming up, speeches and also some tips on surviving student life as well as anything which you feel could be beneficial to students voicing out their opinions. MISSION . To became a cross border publication that will link young people from all corners of the world. . To became a source of information to the youth and community in general. .To became a tool for businesses big and small to market their products. .To serve as a communication tool for businesses, government, school and communities in general. .To offer jobs to young people and thus participate in eradicating unemployment, which is a major contributor to increase in crime, AIDS and poverty in our communities. .Provide auxiliary services such as printing, layout and design and photography for other institutions. . Sekhukhune Times is committed to providing the client with a quality product at competitive price within schedule. . At all time we will address and service the customers, requirements, comply with specifications, standards and technical requirements, act ethically and with dignity

Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com