NEBO.

Ntate Moela ke Ngaka ya setšo go tšwa lefaseng la Nebo. Ga bjalo o na le mengwaga ye masomenne, o nyalane le mosadi, ba hlogonolofaditšwe ka bana ba bane. Go tlogeng bonnyaneng bja gagwe o goletše ka gare ga kereke e bile ele moporofeta.

Ka ngwaga wa ketepeditee, o ile a bitšwa goba ngaka ya setšo, ka yeo nako o be a ena le mengwaga ye masomepeditharo. O ithutetše tše tša bongaka mengwaga ye šupago. Go na mo go tše tša bongaka o be a hlahliwa ke Dr Mashifane mengwaa ye meraro, ka morago a ya go hlahliwa ke Mohu Profesa Raketse mengwaga ye mene.

O thomile go thuša batho ka ngwaga wa ketepedi seswai morago ga go fetša thuto ya gagwe ya hlahlo ya bongaka bja setšo. O tsebalega ka mešomo ya gagwe ya go alafa le go thuša batho ka tša setšo. O thuša gape le go thasiša mathasane, o šetse a thušitše batho ba go feta ba lekgolo masometlhano. Gomme ge re boledišana le yena ka wa gagwe wa go ja bogobe o hlalositše ka tsela ye:

“ka mošomo wa ka wa go thuša batho ke tsebalega mono profenseng ya Limpopo, Gauteng le Kwazulu Natal. Maikemišetšo a ka ke go thuša go alafa balwetši ka meriana ya setšo.”

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here